Cách sử dụng some và any


Author : Hải Nguyên Created : 1/19/20, 7:13 PMSome và any đứng trước danh từ số nhiều hay danh từ không đếm được. Ta thường sử dụng some trong câu khẳng định và any trong câu phủ định hoặc trong câu có nghĩa phủ định.


Cách sử dụng some và any

A. Cách sủ dụng co bản
Some any đứng trước danh từ số nhiều hay danh từ không đếm được.
- There was a spoon and some salt on the floor, but there wasn’t any milk. Có một chiêc thìa và ít muôi trên sàn nhà nhưng không có chút sữa nào.
Ta cũng có thê dùng some any mà không đi kèm với danh từ.
- Tom wanted some apples, but he couldn’t find any.
Tom đã muôn một vài quả táo, nhưng anh ây không thê tìm thấy bất cứ quả nào.
Ta thường sử dụng some trong câu khẳng định và any trong câu phủ định hoặc trong câu có nghĩa phủ định.
 
Câu khẳng định Câu phủ định
There’s some water in the bowl. Có một chút nước trong bát. I haven’t had any money. (= I have no money.) Tôi không có chút tiền nào.
She needs some envelopes. Cô ây can vài chiếc phong bì. She hasn’t got any envelopes.
ay không có bất kỳ chiếc phong bì nào.

Ta có thê sử dụng any trong câu chứa if.
If you have any problems, you can ask him.
Nêu bạn có bát cứ vân đê gì, bạn có thê nhờ anh ấy.
Trong các câu hỏi ta có thể sử dụng cả either any. Tuy nhiên any được sử dụng phổ biến hơn mà ta không cần đến câu trả lời là “Yes ” hay “No”.
  • Have we got any milk?
Chúng ta có chút sữa nào không?
  • Did you buy any apples?
Bạn đã mua quả táo nào chưa?
Thông thường ta sử dụng some khi yêu cầu hay đề nghị một điều gi đó vói nghĩa tích cực:
  • Would you like some sugar?
Bạn có muon thêm đường không?
  • Could you post some books for me?
Bạn có thê gửi cho tôi vài quyên sách được không?
Chúng ta có thể sử dụng some trong câu hỏi nếu câu trả lời mang nghĩa “Yes”
  • Did you post some letters for her? (Perhaps I know that you did it.) Bạn đã gửi vài lá thư cho cỏ ấv phải không?(Có ỉẽ tôi biết rằng bạn đã làm điều đó).
Chúng ta sử dụng các cặp someone anyone, something anything, somewhere anywhere tương tự như some any.
Chúng ta có thê sư dụng any trong càu khăng định có nghĩa là "it doesn't matter w 
Someone is over there to wait him. Ai đó ớ đắng kia đê đợi anh ấy. Did anyone know what happened? Có ai đó đà biêt cái gì xảy ra phải không'?
They wanted to go out somewhere.
Họ đã muôn đi ra ngoài một nơi nào đó.
Is there anywhere we can go?
Có bất cứ nơi nào chúng ta có thê đi không?
c. Cách sử dụng khác của any 
Thích" (cái nào cũng được)
- Come and see any time you are free all day.
Đen và gặp nhau bat cứ thời gian nào bạn rãnh rỗi ca ngày nhé.
- You can catch any bus. They all go to the city.
Bạn có thê đón bât kỳ chuyến xe buýt nào. Tât cả chúng đêu chạy vào thành phố.
Xét các ví dụ dưới đây sử dụng anyone, anything anywhere - What shall we have for dinner? ~ Oh, anything. I don’t mind. Chúng ta có gì cho bữa toi nhỉ? ~ A, bat cứ thứ gì. Tôi không bận tâm.
Where do we have to eat? ~ We can eat anywhere. It doesn’t matter.
Chúng ta phải ăn ở đâu? ~ Chúng ta có thê ăn ở bảt cứ chô nào. Nó không thành vân đê.
>> cách sử dụng a/an, one và some
>> danh từ số nhiều trong tiếng anh
>> danh từ không đếm được
Chúc bạn thành công !