Danh từ đếm được và danh từ không đếm được


Author : Hải Nguyên Created : 1/19/20, 6:23 PMCó một số từ có thể đi cùng với cả danh từ đếm được và cả danh từ không đếm được. Ví dụ như the. Ta có thể nói the orange (50 ít), the oranges (50 nhiều) hay money (không đếm được). Nhưng một số từ có thể đi với loại danh từ này nhưng lại không thế đi với loại danh từ khác.


 

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

A: Danh từ đếm được và không đếm được (Countable nouns and Uncountable nouns)
Danh từ đếm được (Countable nouns)
 
Danh từ không đếm được (Uncountable nouns)
 
 • My daughter eats an orange every day.
Con gái tôi ăn một quả cam môi ngày.
 • My daughter likes oranges.
Con gái tôi thích cam. o Orange là danh từ đếm được. Các danh từ đếm được có thể ở số ít (orange) hay số nhiều (oranges). Ta có thể nói “one orange”, “two oranges”, ...
-1 bought a chair yesterday.
Hôm qua tôi mua một cái ghế.
 • We don’t have enough plates.
Chúng ta không có đủ đĩa.
 • My brother is singing a song.
Em trai tôi đang hát một bài hát.
 
 • My daughter eats rice every day.
Con gái tôi ăn cơm môi ngày.
 • My daughter likes rice.
Con gái tôi thích cơm.
Z) Rice là danh tù' không đếm được. Các danh từ không đếm được chỉ những vật hay sự việc đều không có số ít hay số nhiều hoặc chúng ta không thê đếm hay tính toán được. Ta không thể nói “one rice”, “two rices”, ...
 • Do you have money?
Bạn có ít tiền không?
 • We don’t have enough food. Chúng ta không có đủ thức ăn.
-1 often listen to (some) music when I’m free.
Tôi thường nghe nhạc khi rảnh rỗi.

 

B. Danh tù sau the, a, an và số đếm
 
Có một số từ có thể đi cùng với cả danh từ đếm được và cả danh từ không đếm được. Ví dụ như the. Ta có thể nói the orange (50 ít), the oranges (50 nhiều) hay money (không đếm được). Nhưng một số từ có thể đi với loại danh từ này nhưng lại không thế đi với loại danh từ khác.
 
Có thể dùng a, an hay one với danh từ đếm được số ít:
-1 eat an apple.
Tôi ăn một quả táo. (không dùng “I eat an apple”).
- There are three bowls on our din­ing-table.
ba cái bát trên bàn ăn của chúng tôi.
Ta không thể dùng danh từ đếm được số ít một mình (thiếu a, the, my,..).
-1 want a banana.
Tôi muốn một quả chuối (không dùng I want banana).
Chúng ta thường không sử dụng a/ an với danh từ không đếm được. Ta không nói a rice hay a food nhưng có the dùng a...of:
 • a bowl of rice (một bát cơm)
 • a piece of music (một bản nhạc)
 • a loaf of bread (một 0 bánh mỳ)
Ta có thể dùng danh từ không đếm được một minh (không cần the, my, some, ...)
-1 often listen to music every time
I get up.
Tôi thường nghe nhạc môi khi tôi thức dậy.
-1 want to make money, too.
Tôi cũng muốn làm ra tiền.
Không dùng số đếm với các danh từ không dem được.
Không dùng three rice hay three food

C: Danh tù sau some, mang much, etc.

Ta dùng some và any với các danh từ số nhiều và các danh từ không đêm được.
 • She has some dresses.
Cô ấy có một số bộ đầm.
 • Do you have any pens?
Bạn có cái bút nào không?
Ta dùng many few với các danh từ đếm được ở số nhiều:
-1 took many photographs after my picnic.
Tôi chụp điỉợc nhiều ảnh sau chuyến đi picnic.
 • He has a few jobs to do.
Anh ay có vài việc phải làm.
Ta cũng có thê dùng some và any với các danh từ không đếm được.
 • We listened to some music.
Chúng tôi đã nghe nhạc.
 • Do you buy any orange juice.
Bạn có mua chút nước cam không?
Ta dùng much iittle với các danh từ không đếm được:
 • My husband doesn’t drink much wine.
Chong tôi không uống được nhiều rượu.
 • He has a little work to do.
Anh ây có chút việc phái làm

Bạn nên xem thêm: Cấu trúc đi với động từ dạng -ing   &&  Sử dụng see somebody doing

Chúc bạn thành công !