Hướng dẫn dùng what to do, where to go


Author : Hải Nguyên Created : 11/21/19, 10:00 AMcấu trúc vói what to do, where to go Trước những tù’ để hỏi ta dùng những động từ như: ask, decide, discover, discuss, explain, find out, forget, know, learn, remember, say, think, understand, wonder.


Hướng dẫn dùng what to do, where to go

A: cấu trúc vói what to do, where to go,
❖ Trước những tù’ để hỏi ta dùng những động từ như: ask, decide, discover, discuss, explain, find out, forget, know, learn, remember, say, think, understand, wonder.
 • It was a real problem. I couldn’t think what to do.
Đó thực sự là một vấn đê. Tôi không thế nghĩ phải làm gì.
 • She was wondering where to park the car. ay thăc mac không biết đỗ xe ở đâu.
 • Ta có thể thêm một túc từ trước từ để hỏi với cấu trúc động từ + túc từ + từ để hỏi + to.. .ví dụ như advise, ask, show, teach và tell.
 • My teacher shows me how to learn by heart. Co giảo đã chỉ cho tôi cách học thuộc lòng.
 • Nam teached me how to change the wheel of the car. Nam dạy tôi cách thay bánh xe.
 • Ta cũng có thể dùng một giới từ trước từ để hỏi
 • You need to be informed about what to do in an emergency.
Bạn cân được thông báo vê những việc phải làm trong trường hợp
' khấn cấp.
B. Why what whose, which và whether
 • Ta không the dùng why trước một động từ nguyên thể:
 • No one could explain why she had to wait, (không dùng “no one could explain why to wait”)
Không ai có thế giải thích vì sao cô ấy phải đợi.
❖ Sau what, which, whose, how many how much, ta CÓ the dùng một danh từ
- We are dicussing what colour to paint the walls.
Chúng tôi đang bàn xem sẽ scm tường màu gì.
 • It’s difficult to know how much luggage to take with her.
Thật khó để biết được có bao nhiêu hành lý đi cùng với cô ta.
 • We wondered whose story to believe - both drivers said it wasn’t their fault.
Chúng tôi đang băn khoăn không biết câu chuyên của ai sẽ đáng tin - bởi cả hai người lải xe đều nói đó không phải lôi của họ.
❖ Ta có thể dùng whether nhưng không dùng if
 • Lan wasn’t sure whether to ring the doctor or not.
Lan cũng không chăc là liệu có gọi cho bác sĩ hay không.
 • She was wondering whether to order some tea. Cô ay đang thắc mac liệu có gọi trà không.

Bạn nên xem thêm: cấu trúc Động từ + tính từ + to  && giao tiếp có thể dùng to hay ing

Chúc bạn thành công !