Khi nào sử dụng thì hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn ?


Author : Hải Nguyên Created : 3/30/20, 4:18 AMKhi nào sử dụng thì hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn ? Hiện tại đơn Đề cập đến các sự việc, hiện tượng chung chung. Tiếp diễn dùng Diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc nói hay xung quanh lúc nói nhưng hành động chưa chấm dứt.


Khi nào sử dụng thì hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn ?

 
  HI ẼN TAI ĐƠN HIỆN TẠI TIỂPDIỄN
Dạng thức: S + V+... s + to be + V-ing
  Đề cập đến các sự việc, hiện tượng chung chung. Diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc nói hay xung quanh lúc nói nhưng hành động chưa chấm dứt.
  - It often rains in July. - Listen! It is raining.
  Trời thường mưa vào tháng Bảy.
- Water boils at 100 degrees Celsius.
Nghe này! Trời đang mưa.
- Water is boiling.
Nước đang sôi.
Cách dùng: Nước sôi ớ 100°C.  
  - Huong studies in this school.
Hương hoc ở trường này.
 
- Huong is studying business administration in this school at the moment.
Hiện tại Hirơng đang học ngành quản trị kinh doanh ở trường này.
  Những tình huống hay trạng thái có tính chất cố định, lâu dài.
- Mary often gets up at 7 a.m.
Mary thường dậy vào lúc 7 giờ sáng.
-They usually tell me everything.
Họ thường kế với tôi mọi thứ.
- The bus starts at 5 a.m. everyday.
Chiếc xe buýt đó khởi hành lúc 5 giờ sáng hàng ngày.
Hành động lặp lại nhiều lần theo thói quen, phong tục. Trong câu thường xuất hiện các trạng từ chỉ tần suất như usually (thường xuyên), always (luôn luôn), often (hay), sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), never (không bao giờ) every day (hàng ngày)...
  • She always don’t have breakfast.
ay luôn không ăn sáng.
To be
Ví dụ:
  • He is selfish.
Anh ta ích kỷ.
  • That is a naughty child.
Đó là một đứa trẻ nghịch 
Những hành động, tình huống, trạng thái mang tính chất tạm thời.
- Mary often gets up at 7 a.m but today she is getting up at 5 a.m.
Mary thường dậy vào lúc 7 giờ sáng nhưng hôm nay cô ấy dậy vào lúc 5 giờ sáng.
- They usually tell me everything but they isn’t telling me today.
Họ thường ke với tôi mọi thứ nhưng hôm nay họ lại không kể với tôi.
- The bus starts at 5 a.m. everyday but today it is starting one hour later. Chiếc xe buýt đó khởi hành lúc 5 giờ sáng hàng ngày nhưng hôm nay nó khởi hành muộn hơn một giờ đồng hồ. 

s + be+ always + Ving:
Cách này chủ yếu được dùng ở dạng khăng định đế chỉ một hành động thường xuyên lặp lại, thường là khi sự thường xuyên đó khiến người nói hoặc khó chịu hoặc cảm thấy là vô lý-
  • She is always losing way.
ay lúc nào cũng lạc đường.
s + be + being + tính từ: đối xử, hành động, tỏ ra...:
  • He is being selfish.
Anh ta tỏ ra ích kỷ.
  • That is being a naughty child. Đứa trẻ đó tỏ ra rất nghịch ngợm.

 

Bạn nên xem thêm:  cách sử dụng trong giao tiếp   &&  cách sử dụng hiện tại tiếp diễn

Chúc bạn thành công !