Những tình huống giao tiếp có thể dùng to hay ing


Author : Hải Nguyên Created : 3/30/20, 4:03 AMNhững tình huống giao tiếp có thể dùng to hay ing với Like, love, hate, can't bear, can't stand, enjoy Khi like không có nghĩa là enjoy, ta sử dụng “ I like to do”. I like to do something = tôi thấy rằng chuyện đó đáng hay nên làm.


Những tình huống giao tiếp có thể dùng to hay ing

A. Like, love, hate, can't bear, can't stand, enjoy
❖ Những động từ và từ ngữ trên thường được theo sau bởi -ing: - She enjoys being alone.
ay thích một mình.
- Do you like being a student? (you are a student now)
Bạn có thích là sinh viên không?(Hiện giờ bạn đang là sinh viên)

  • Trong những tình huống khác có thể dùng to... hay -ing. To., thường được dùng hơn:
-1 like getting up early hay I like to get up early.
Tôi thích dậy sớm.
  • She can’t bear being alone hay She can’t bear to be alone.
Cô ta không chịu nôi cảnh sông một mình.
B. Like, enjoy và mind
  • Thường thì không có gì khác khi ta nói “ I like doing” hoặc là “I like to do”. Ví dụ ta có thể nói:
-1 like getting up early hoặc I like to get up early.
Tôi thích dậy sớm.
Ta thường nói “I like doing” khi like có nghĩa là enjoy
  • Do you like cooking? (= Do you enjoy it?)

Bạn có thích nấu nướng không?
❖ Khi like không có nghĩa là enjoy, ta sử dụng “ I like to do”. I like to do something = tôi thấy rằng chuyện đó đáng hay nên làm.
-1 like to wash my hair twice a week.
Tôi muon gội đầu 1 tuần 2 lần. (điều này không có nghĩa là tôi thích).
❖ Sau enjoy mind, ta dùng -ing (không dùng to...)
-1 enjoy listening music.
Tôi thích nghe nhạc.
- He doesn’t mind working at night.
Anh ay không ngại làm đêm.
c. Would like; would love; would hate; would prefer thuòng duọc dùng theo sau bỏi to...|infinltlve|
-1 would like to be rich.
Tôi muốn được giàu có.
- Would you like to come to a party?
Anh có muốn dự tiệc không?
Hãy để ý sự khác nhau về nghĩa giữa I like 1 would like. I would like là một cách nói lịch sự cho I want. Hãy so sánh:
-1 like playing tennis (= I enjoy it in general)
To/ thích chơi quần vợt. (= có nghĩa là tôi thích chơi nói chung)
-1 would like to play tennis today (= I want to play)
Hôm nay tôi muon chơi quân vợt. ( = tôi muôn chơi).
❖ Lưu ý rằng would mind được theo sau bởi -ing:
- Would you mind closing the window, please?
Bạn có thể đóng cửa sô được không?

D. Ta cố thể nói 1 would like to have done something" vói nghĩa là:
bây giờ tôi tiếc là tôi đã không làm điều gì đó hay đã không thể làm được điều đó.

  • It’s a pity we didn’t visit Quang. I would like to have seen him again. Thật tiếc chúng ta đã không thăm Quang. Tôi đã rất mong được gặp lại anh ấy.
  • We’d like to have gone on holiday but we didn’t enough money. Chúng tôi đã rat mong được nghỉ mát nhưng chúng tôi đã không có đủ tiền.

❖ Ta có thể sử dụng mẫu câu tương tự như vậy sau would love/ hate/ prefer:
- I’d love to have gone to the party but it was impossible.
Tôi đã rât muôn đi dự tiệc nhưng thật tình không thế được.

Bạn nên xem thêm: 
Khi nào nên dùng verb + ing  &&& Phân biệt verb + -ing và verb + to

Chúc bạn thành công !