Nói sự gợi ý, đề nghị và lời mời bằng tiếng anh


Author : Hải Nguyên Created : 3/30/20, 4:06 AMTa có thể dùng shall we...? Hay let’s để gợi ý điều gì. Ta có thể dùng will hay can để đề nghị làm việc gì đặc biệt Để mời ai đó, ta sử dụng would you like to...?


Nói sự gợi ý, đề nghị và lời mời bằng tiếng anh

A: SUGGESTIONS: Sự gợi ý
Ta có thể dùng shall we...? Hay let’s để gợi ý điều gì.
 • It’s a nice day. Shall we go for a picnic? Yes, OK.
Trời hôm nay thật đẹp. Chúng ta đi dã ngoại chứ nhỉ? Đồng ỷ.
 • Let’s sing a song!
Hãy hát lên nào!
Chúng ta cũng có thể dùng could để gợi ý
 • We could watch this film on TV tonight.
Chủng ta có thể xem bộ phim trên TV tối nay.
Ta cũng có the dùng “ why don’t...?
 • Why don’t we go to cinema tonight?
Tại sao chúng ta không đi xem phim toi nay chứ?
B-. OFFERS: ĐỂ NGHỊ
Ta có thể dùng will hay can để đề nghị làm việc gì
 • I’ll give him a gift.
7ơz‘ tặng anh ta món quà này nhé.
-I’ll carry your luggage.
Tôi mang hành lý cho bạn nhé.
Ta cũng có thể dùng cấu trúc câu hỏi với shall hay can
 • Can I give you a lift?
Tôi có thế cho bạn đi nhờ xe chứ?
Ta cũng có thể dùng wiìỉ/won’t you have...?
 • Will you have a biscuit?
Bạn ăn bánh quỵ chứ?
Trong cách nói không trịnh trọng, chúng ta có thể dùng thức mệnh lệnh
 • Have a biscuit.
c. LỜI MÒI
- Để mời ai đó, ta sử dụng would you like to...?
 • Would you like to have dinner with US?
Bạn có the dùng bữa toi với tôi chứ?
Ta cũng có thể dùng will/won’t you...?
 • Will you go out with me, tonight ?
Tối nay bạn đi chơi với tôi được không?
 • Won’t you sit down?
Mời bạn ngồi.
Trong cách nói không trịnh trọng, ta có thể dùng thức mệnh lệnh
 • Come and have a tea with US.
Mời bạn uống trà với chúng tôi.

Bạn nên xem thêm: Yêu cầu ai làm gì bằng tiếng anh  &&&  Cách sử dụng Ought to Had better

CHúc bạn thành công !