Sử dụng See somebody do và see somebody doing


Author : Hải Nguyên Created : 1/19/20, 8:01 PMTrong mẫu câu này ta dùng động từ nguyên the (get, drive,...) Somebody did something. Người nào đó đang làm gì đó. Ta dùng những mẫu câu này đặc biệt với see và hear, cũng như với watch, listen to, feel và notice.


Sử dụng See somebody do và see somebody doing

A:Hãy xem tình huống mẫu sau:
Somebody did something.
Người nào đó đang làm gì đó.
-1 saw him go out (không dùng to go).
Tôi thấy anh ấy ra ngoài.
Hây nhớ rằng ta dùng động từ nguyên thế không có to
I saw this
Tôi đã nhìn thây điêu đó
Someone was doing something
Một người nào đó đã đang làm gì
[1] saw somebody doing something
Tôi đã nhìn thấy ai đang làm gì đó.

B. Hãy nghiên cúu xem sụ khác biệt về nghĩa giũa hai mẫu câu này:
“I saw him do something” = Tôi đã nhìn thấy anh ấy làm việc đó - anh ấy đã làm một việc và tôi đã nhìn thấy điều này. Tôi đã nhìn thấy toàn bộ sự việc từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.
He fell off to the ground. I saw this => I saw him fall to the ground. Anh ay té xuống đất. Tôi thấy điều này => Tôi thấy anh ây té xuông đât.
Trung lên xe và lái đi. Bạn thấy việc này. Bạn có thê nói:
-1 saw Trung get into his car and drive away.
Tôi thấy Trung lên xe và lái đi.
Trong mẫu câu này ta dùng động từ nguyên the (get, drive,...)
Nhưng sau một từ bị động (“ he was seen..”) ta dùng to:
- He was seen to go out.
Anh ay bị phát hiện có đi ra ngoài.
c. Bây giờ hãy xem tình huống mẫu sau:
Hôm qua bạn thấy Mai. Cô ấy đang chờ xe buýt. Bạn có thể nói: -1 saw Mai waiting for a bus.
Tôi thấy Mai đang chờ xe buýt.
Trong mẫu này ta dùng -ing (waiting):
- The accident happened. We saw this => We saw the accident happen. Tai nạn xảy ra. Chúng tôi thảy điêu này => Chúng tôi thây tai nạn xảy ra.
“I saw him doing something” = Anh ta đang làm điều gì đó. (Quá khứ tiếp diễn) và tôi thấy được. Tôi thấy anh ta trong lúc anh ta đang trong quá trình làm gì. Điều này không có nghĩa là tôi thấy trọn vẹn hành động.
He was walking along the street. I saw this when I drove past my car.
I saw him walking along the street.
Anh ta đang đi dọc theo phố. Tôi thấy thế khi tôi lái xe đi ngang qua. Tôi thấy anh ta đi dọc theo phố.
Sự khác biệt không phải lúc nào cũng quan trọng. Đôi khi bạn có thể dùng cách nào cũng được.
-1 never seen Mai dance hay I’ve never seen Mai dancing. Tôi chưa bao giờ thấy Mai khiêu vũ.
D. Ta dùng những mẫu câu này đặc biệt với see hear, cũng như với watch, listen to, feel và notice.

Bạn nên xem thêm: Giới từ in/for/about  &&  Sử dụng Be used to doing

Chúc bạn thành công !