Sử dụng Used + to do và Be used to doing trong tiếng anh


Author : Hải Nguyên Created : 11/21/19, 8:56 AMUsed + to do mang nghĩa một điều gì đó xảy ra thường xuyên trong quá khứ và bây giờ không còn thực hiện nữa. Be used to + doing mang nghĩa rang một điều gì đó là quen thuộc và không còn lạ lẫm nữa.


Sử dụng Used + to do và Be used to doing trong tiếng anh

A: Used + to do mang nghĩa một điều gì đó xảy ra thường xuyên trong quá khứ và bây giờ không còn thực hiện nữa.
-1 used to play organ when I was younger.
Tôi thường chơi đàn organ khi tôi còn nhỏ.
- My brother used to smoke but he gave it up.
Anh trai tôi thường hút thuốc nhưng anh ây đã bỏ nó rôi.
Ta không thế sử dụng cấu trúc này vào thời hiện tại.
  • Quang travels a lot không nói Quang uses to travel a lot.
Ta thường dùng didn’t use to trong câu phủ định và did.. .use to trong câu hỏi.
  • We didn’t use to have computers.
Hay: - We never used to have computers.
Chúng tôi thường không dùng máy tính.
  • Did you use to live in Ho Chi Minh city?
Bạn có hay song ở thành pho Ho Chí Minh không?
B. Be used to doing
Be used to + doing mang nghĩa rang một điều gì đó là quen thuộc và không còn lạ lẫm nữa.
  • We’re used to getting up early. We do it everyday, (không nói We’re used to get up early).
Chủng tôi đã quen với việc dậy sớm.
-1 wasn’t used to wearing glasses. It seemed very strange first.
Tôi không quen lam việc đeo kính. Lần đầu dường như rất lạ.
Ta cũng có thể dùng get used to để nói về những gì đã trở nên quen thuộc.
  • It was difficult at first, but Hung soon got used to working at night.
Lúc đầu thật khó khăn nhimg Hùng nhanh chóng quen được với việc làm đêm.
  • After his wife died, the old men had to get used to living on his own. Sau khi vợ ông ta chết, ngirời đàn ông đó phải quen với việc sông một
Bạn nên xem thêm: Sử dụng Afraid To Do  && ​ động từ và tính từ có giới từ đi sau

​Chúc bạn thành công !