Các dạng sở hữu của danh từ tiếng anh


Author : Hải Nguyên Created : 3/30/20, 4:46 AMChúng ta thường dùng ’s khi danh từ đầu tiên là người hay động vật Đối với các sự vật, tư tưởng.. .ta thường dùng .. .of....Ta có thể dùng -’s hay of... đối với các tổ chức (= một nhóm người). Vì vậy ta có thế nói Sau danh từ số ít, chúng ta dùng -’s. Sau một danh từ số nhiều (tận cùng bằng —s)


Các dạng sở hữu của danh từ tiếng anh

A: Chúng ta thường dùng ’s khi danh từ đầu tiên là người hay động vật:
 • The manager’s office (không nói “ the office of the manager”)
Văn phòng của Ông giám đốc.
 • The horse’s tail
Đuôi con ngựa
 • A policeman's hat
Chiếc mù canh sát                                                                             
-Mr Tom’s son
Con trai cua ông Tom                                                                        
-’s không phai luôn luôn dược dùng cho người. Chăng hạn. ta dung of... sị trong câu sau:
 • What is the name of the woman who lent US the money?
Tên của người cho chúng ta mượn tiền là gì? (“the woman who lent us the money" quá dài để dùng cấu trúc _‘s).
Lưu ý ràng ta nói a man’s hat (- mũ đàn ông), a girl’s name (= tên con Sj
B. Đối với các sự vật, tư tưởng.. .ta thường dùng .. .of....
 • The door of the room (không nói “ the room’s door”) = cửa phòng
 • The title of the article = tiêu đề của bài báo
 • The owner of the bar = chủ nhân của quán bar.
Đôi khi ta có thể dùng cấu trúc danh từ + danh từ như : the garage door, the cafe owner...
 
Chúng ta dùng of (không dùng danh từ + danh từ) với: the beginning, the end, the top, the bottom, the front, the back... Vì thế ta nói:
 • The beginning of the month = đầu tháng.
 • The back of the car {không dùng “the car back”) = phần sau xe.
c. Ta có thể dùng -’s hay of... đối với các tổ chức (= một nhóm người). Vì vậy ta có thế nói:
 • The government’s decision hay the decision of the government. Quyết định của chính phủ.
 • The company’s success hay the success of the company
Sự thành công của công ty
Cũng có thể dùng -’s cho các từ chỉ nơi chốn, vì vậy bạn có thể nói:
 • The city’s new theatre
Nhà hát mới của thành pho
 • The world’s population
Dãn số thế giới
 • Brazil’s largest city
Thành phố lớn nhất của Brazil
D. Sau danh từ số ít, chúng ta dùng -’s. Sau một danh từ số nhiều (tận cùng bằng —s) chúng ta chỉ dùng dấu tỉnh lược (‘) thôi:
 • My brother’s room: Phòng của anh tôi
 • Mr Hung’s house: Nhà của ông Hùng
 • My brothers’ room: Phòng của các anh tôi
 • The Carters’ house (Mr and Mrs Carter): Nhà của ông bà Carter
Neu danh từ số nhiều không tận cùng bang -s thì chúng ta dùng ’s
 • A children’s book (= a book for children)
Một quyên sách thiêu nhi
Ghi nhớ rằng bạn có thể dùng ’s sau một nhóm có hai danh từ trở lên
 
 • Tom and Marie's wedding: Dám cưới cứa Tom và Marie
 • Mr and Mrs Carter’s house: Ngôi nhà cùa ỏng bà Carter.
Nhưng chúng ta lại không dùng ’s trong trường hợp sau:
-1 met the husband of the woman who lent US the money.
7oz đã gặp chông của người phụ nữ đã cho chúng ta vay tiền. (danh tù’ “the man who lent US the money” quá dài, không thể thêm ‘s) Ghi nhớ rằng ta có thể dùng ’s mà không cần có danh từ theo sau nó cũng được.
 • Trung’s house is much larger than Hung’s (= Hung’s house) Nhà cùa Trung lớn hơn nhà của Hùng.
E. Ta cũng có the dùng -’s với các cụm từ chỉ thời gian (yesterday, today, tomorrow, this evening, Monday, next week, ...)
 • Do you remember yesterday’s party?
Bạn có nhớ bữa tiệc ngày hôm qua không?
 • Have you still got last Friday’s magazine?
Bạn còn giữ tờ tạp chi hôm thứ Sáu vừa rồi không?
Cũng có thể dùng ’s (hoặc chỉ dấu tỉnh lược (’) với các danh từ số nhiều) với các khoảng thời gian.
 • I’ve got a week’s vacation starting on Tuesday.
Tỏi được nghỉ một tuần bat đầu từ thứ Ba.
-1 need eight hours’ sleep a night.
Tôi can ngủ tám tiếng một tối.

Xem thêm: Danh từ đếm được với a/an và some  &&  Giới từ in/for/about

Chúc bạn thành công !