Cách dùng Shall thay cho Will và Should thay cho Would


Author : Hải Nguyên Created : 2/17/20, 4:08 AMCách dùng Shall thay cho Will và Should thay cho Would ví dụ Wait a minute while I send this message. It won’t take long. Đọ i tôi một phút trong khi tôi gửi tin nhắn này. Nó không lâu đâu.


Cách dùng Shall thay cho Will và Should thay cho Would

Cách dùng Shall thay cho Will và Should thay cho Would ví dụ Wait a minute while I send this message. It won’t take long. Đọ i tôi một phút trong khi tôi gửi tin nhắn này. Nó không lâu đâu.

A: ​WILL Vfl WOULD CHO sụ DỤ ĐOÁN
Ta có thể dùng will cho việc dự đoán
- Wait a minute while I send this message. It won’t take long. Đọ i tôi một phút trong khi tôi gửi tin nhắn này. Nó không lâu đâu.
- It’s midnight, Mike is still working. He’ll be tired tomorrow. Đã nửa đêm roi. Mike vẫn đang làm việc. Ngày mai anh ta sẽ bị mệt.
Ta dùng would đê dự đoán quá khứ hay dự đoán về một tình huống có thể xảy ra.
  • At midnight, Mike was still working. He would be tired the next day. Nửa đêm rói, Mike vân làm việc. Anh ta sẽ mệt vào ngày hôm sau.
Ta có thể dùng Shall thay cho Will Should thay cho Would, nhưng chì ở ngôi thứ nhất (ĩ và We)
  • We shall/will be thirty in August.
Thảng 8 này chúng tôi sẽ được tròn 30 tuối - We would/should like to see your boyfriend.
 
Chúng tôi muôn gặp bạn trai của bạn. Shall và should mang nghĩa ít trịnh trọng hơn.
 
B. WOULD LIKE
Ta sử dụng would like, thường được viết tắt là: ‘d like khi ta thính cầu điều gì.
- I’d like a book, please.
Xin vui lòng cho tôi một quyên sách.
Đây là cách nói lịch sự hơn cách nói: I want a book.
Ta cũng dùng would like trong câu đề nghị và lời mời
- Would you like a free T- shirt?
Bạn có thích một chiếc áo phông miễn phi không?
- Would you like to go out with US?
Bạn đi chơi với chúng tôi không?
C. QUYẾT ĐỊNH vò TÙ CHối
Ta dùng will cho một quyết định tức thì hay một đề nghị
Quyết đinh:
- Coffee or tea? 1’11 have tea, please. Cà phẽ hay trà? Xin vui lòng cho tôi trà.
Đề nghi:
- I’ll wait for you if you like. Tôi sẽ đợi bạn nếu bạn muốn.
Ta dùng won’t wouldn’t để từ chối
  • She won’t go back to work until her manager increases her salary. ay sẽ không quay lại làm việc cho đến khi ông chủ tăng lương cho cô ấy.
  • The key went in the lock, but it wouldn’t turn.
Chìa khoá đã tra ô vào nhưng nó lại không vận được.
D. SMALL VÒ SHOULD
Ta dùng shall I...? trong lời đề nghị và shall we...? trong lời gợi ý Offer (đề nghị):
  • Shall I give you a present?
Tôi sẽ tặng bạn món quà nhé?
Suggestion (gợi ỷ):
  • Shall we go for a pinic?
Chúng ta đi picnic nhé?
Ta dùng hoặc shall hay should để xin lời khuyên
-1 am in trouble. What should/shaỉl I do?
Tôi đang gặp răc rôi. Tôi nên làm gì đây?
Ta dùng should để nói điều tốt nhất nên làm
  • You should do exercise regularly.
Bạn nên tập thê dục thường xuyên

Bạn nên xem thêm: 
Nói sự gợi ý bằng tiếng anh  &&  Nói Yêu cầu ai làm gì bằng tiếng anh

Chúc bạn thành công !