Cách sử dạng rút gọn như it's, don 't


Author : Hải Nguyên Created : 11/21/19, 8:28 AMDạng rút gọn được dùng trong văn nói và văn viết trong trường hợp không cần sự trang trọng, ví dụ như viết thư cho bạn bè. Nhưng chúng ta có thể dùng n’t cho câu trả lời ngắn mang nghĩa phủ định: No, I haven’t.


Cách sử dạng rút gọn như it's, don 't

Dạng rút gọn được dùng trong văn nói và văn viết trong trường hợp không cần sự trang trọng, ví dụ như viết thư cho bạn bè. Nhưng chúng ta có thể dùng n’t cho câu trả lời ngắn mang nghĩa phủ định: No, I haven’t.

A: Cách dùng dạng rút gọn
Chúng ta dùng dạng rút gọn it’s hoặc don’t để thay cho dạng đầy đủ it is hoặc do not. Kill dùng dạng rút gọn, chúng ta sẽ bở một hoặc một số ký tự và thêm dấu (').
  • Dạng rút gọn được dùng trong văn nói và văn viết trong trường hợp không cần sự trang trọng, ví dụ như viết thư cho bạn bè.
  • Chúng ta không sử dụng dạng rút gọn trong câu trả lời ngắn.
Ví dụ: Have you read this book?
Yes, I have. (Không viết: Yes, I’ve).
  • Nhưng chúng ta có thể dùng n’t cho câu trả lời ngắn mang nghĩa phủ định: No, I haven’t.
B: Các dạng rút gọn phổ biên
 
Động từ Dạng rút gọn
am l’m
are You’re/We’re/They’re
Is/has He’s/She’s/It’s
have I ’ ve/You ’ ve/We ’ ve/They ’ ve
Had/would I ’ d/You ’ d/We ’ d/They ’ d/He ’ d/She ’ d/It ’ d
will ril/You’ll/We’ll/They’ll/He’ll/She’ll/It’ll
shall ril/We’ll

Dạng rút gọn cũng có thể đứng sau một danh từ.
Ví dụ:
  • Lan’s lost way. = Lan has lost way. Lan lạc dường.
  • She’ll be there in a few minutes.
= She will be there in a few minutes. Cô ây sẽ đên đó trong vài phút nữa.
Dạng rút gọn của một số từ để hỏi:
Who’s How’s
What’s Who’d
Where’s Who’ll
When’s What’ll..........

Dạng rút gọn của here, there, that
Here’s That’ll
That’s There’ll
There’s That’d
  There’d

Dạng phủ định n’t đi sau một số động từ:
 
Aren’t Isn’t Wasn’t Weren’t
Don’t Doesn’t Didn’t  
Mightn’t Shouldn’t Wouldn't Daren’t
Won’t Shan’t Can’t Couldn’t
Mustn’t Needn’t    

Đôi khi chúng ta có thể viết:
It is not hot = It isn’t hot = It’s not hot.
You will not do that= You won’t do that = You’ll not do that.
‘s có thể là is hoặc has. Ví dụ:
She’s tall. = She is tall.
She’s got a hat. = She has got a hat.
‘d có thể là had hoặc would. Ví dụ:
If she’d known, she’d tell me. = If she had known, she would tell me.

Bạn nên xem thêm: Cách sử dụng have và have got  && Thì tương lai hoàn thành 

Chúc bạn thành công !