Cách sử dụng Can, may, couid và allowed to


Author : Hải Nguyên Created : 11/21/19, 9:23 AMTa sử dụng can, could hoặc may đế xin phép làm một việc gì: - Can I use your telephone? Đê diễn tả sự cho phép, ta dùng can hoặc may (nhung không dùng could ) Ta dùng can đê nói ở hiện tại, và could cho quá khứ


Cách sử dụng Can, may, couid và allowed to

A: Xin phép
Ta sử dụng can, could hoặc may đế xin phép làm một việc gì: - Can I use your telephone?
Tôi có thế dùng điện thoại cùa bạn được không?
- May I come in?
Tôi vào có được không?
- Could we borrow your car?
Cho chúng tôi mượn xe ô tô cùa bạn được không?

B: Cho phép và không cho phép
 • Đê diễn tả sự cho phép, ta dùng can hoặc may (nhung không dùng could )
- You can (may) wait for her in her office if you like.
Bạn có thế đợi cô ấy ớ trong phòng cô ấy nêu bạn muôn.
 • May mang nghĩa trịnh trọng, không thường được sử dụng trong văn nói.
 • Để diễn tả sự không được phép làm gì, ta dùng can’t hoặc may not (nhưng không dùng couldn’t)
- If you are under 18, you can’t drive a car.
Nêu bạn dưới 18 tuôi, bạn không được phép lái ô tô.
- You may not bring more than 5 people into my house.
Bạn không được đưa hơn 5 người vào nhà tôi.
c. NÓI VỂ SỤ CHO PHÉP
 • Đôi khi để nói về các quy tắc, luật lệ do ai đó đề ra, ta sử dụng can, could hoặc be allowed to.
 • Ta dùng can đê nói ở hiện tại, và could cho quá khứ
 • You can drive for a year in England with an international licence.
Bạn có thế lái xe trong vòng một năm tại Anh với một bằng lái xe quốc tể.
 • Yesterday, we could come in My Dinh stadium.
Ngày hôm qua chúng tôi được vào sân vận động Mỹ Đình.
 • Ta cũng sử dụng be allowed to:
- Passengers are allowed to take one bag onto the plane.
Hành khách được phép mang theo một chiếc túi lên máy bay.
- Yesterday, we were allowed to go into the laboratory.
Ngày hôm qua chúng ta được phép vào phòng thí nghiệm.
❖ Đẻ nói về sự cho phép chung chung, ta có thê dùng could hoặc was/ were allowed to, nhưng dê nói về sự cho phép trong hành động riêng biệt, cái gì đó thực sự xảy ra, ta sử dụng was/were allowed to (không dùng could)
 • We were allowed to leave work early yesterday. Chúng tôi được phép về sớm hôm qua.
❖ So sánh các câu hởi với may be allowed to
 • May I take your photo?
Tôi có thê chụp ảnh bạn đỉtợc không?
 • Are we allowed to take photos?
Chúng tôi có được phép chụp ảnh không?
(Hỏi xem có được phép không, luật lệ thê nào)

Bạn nên xem thêm: Cách dùng can, Could   &&&  Câu hỏi đuôi phủ định

Chúc bạn thành công !