Cách sử dụng quá khứ hoàn thành tiếp diễn


Author : Hải Nguyên Created : 11/21/19, 9:11 AMQuá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng đề chỉ một việc đã xảy ra trước một hành động quá khứ khác, và trong khi hành động quá khứ thứ hai xảy ra, thì hành động quá khứ thứ nhất vẫn tiếp tục.


Cách sử dụng quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng đề chỉ một việc đã xảy ra trước một hành động quá khứ khác, và trong khi hành động quá khứ thứ hai xảy ra, thì hành động quá khứ thứ nhất vẫn tiếp tục.  Nhấn mạnh khoảng thời gian của một hành động đã xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước một hành động khác cũng kết thúc trong quá khứ.

A: Câu Khẳng Định
Chủ ngữ Trợ Động
từ
Been Động từ-ing Ví dụ
I had been Phân từ hai You/We/They/He/She/It had been playing football all the afternoon.
You ’ d/We ’ d/They ’ d/He ’ d/ She’d/It’d been playing football all the afternoon.
You
We
They
He
She
It

B: Câu Phủ Định
 
Chủ ngữ Trợ động tù Been Động từ Ví dụ
I had not = hadn’t been V-ing I/You/We/They/He/She/It hadn’t been playing football all the afternoon.
You
We
They
He
She
It

C: Câu Nghi Vấn
Trợ Động từ Chủ ngữ Been Động từ Ví dụ
Had I been V-ing Had you/we/they/he/she/it been playing football all the afternoon?
Yes, you/we/they had.
■=> No, you/we/they hadn’t.
you
we
they
he
she
it

D: Cách sử dụng:
 
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng đề chỉ một việc đã xảy ra trước một hành động quá khứ khác, và trong khi hành động quá khứ thứ hai xảy ra, thì hành động quá khứ thứ nhất vẫn tiếp tục.
- When I got home, I discovered that she had been cooking dinner.
Khi tôi về nhà, tôi thấy cô ấy đang nấu bữa toi.
- When he woke up, it had been shining.
Khi anh ay tỉnh dậy, trời đang nắng.
> Nhấn mạnh khoảng thời gian của một hành động đã xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước một hành động khác cũng kết thúc trong quá khứ.
- We had been living in the U.S for 3 years before we moved to England. Chúng tôi đã song ở Mỹ 3 năm trước khi chuyến sang Anh.
- He looked tired because he had been working hard all day. Anh ta trông có vẻ mệt mỏi vì đã làm việc cả ngày. 

Bạn nên xem thêm: Quá khứ hoàn thành   &&&  Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Chúc bạn thành công !