Cách sử dụng quite a, such a, what a


Author : Hải Nguyên Created : 3/30/20, 4:00 AMSau quite, such và what ta có thê dùng với cụm từ a/an. Ví dụ như a story. Thường cũng đi kèm với tính từ như such a good team. Trong câu cảm thán ta dùng what a/an với danh từ số ít và what với danh từ số nhiều hay danh từ không đếm được


Cách sử dụng quite a, such a, what a

A. Sau quite, such what ta có thê dùng với cụm từ a/an. Ví dụ như a story. Thường cũng đi kèm với tính từ như such a good team.
B. VerỊi quite, rather,.
An đứng trước very, fairly, really,...
 • It’s a very interesting book.
Đó là một cuốn sách rất thú vị.
 • It’s a fairly long talk.
Buoi trò chuyện khá dài.
 • He made a really stupid mistake.
Anh ây thực sự đã măc lỏi sai ngu ngôc.
C. So và such a
Be + so + tính từ
 • The exercise is so easy, {không dùng “it’s a so easy exercise”)
Bài tập đó quá dê.
 • It’s so convenient with a car.
Có ô tô thật thuận tiện.
Such + a/an + tính từ + danh từ
 • It is such an easy exercise {không dùng “ it is a such easy exercise)
 • It’s such a nuisance without a car. Thật là phiền toái nếu không có ôtô.
Ta có thê dùng such + tính từ + một danh từ so nhiều hay không đếm được
We’ve having such nice weather. Chủng tôi đã có thời tiết thật đẹp.
Chú ý : những từ này đi với long, far, many much a lot of
 • It’s so long since I saw her. hay It’s such a long time since I saw her. Đã lâu lam rồi tôi không gặp cô ay.
 • There were so may people in the class, hay There were such a lot of people.
Co quá nhiêu ở người trong phòng học
 • He wasted so much time hay He wasted such a lot of time. Anh ta tổn quá nhiêu thời gian.
Ta có thể dùng cấu trúc với so...(that) hay such...(that)
 • My sister was so angry with me yesterday that she didn’t talk with me. Chị tôi quá tức tôi đến noi chị ấy không thèm nói chuyện với tôi ngày hôm qua.
 • He had such bad luck you wouldn’t believe it. Anh ây thật không may măn đến nôi bạn không thế tin được đâu.
D. What a
Trong câu cảm thán ta dùng what a/an với danh từ số ít và what với danh từ số nhiều hay danh từ không đếm được
Danh từ số ít: What a nice pitcture! (Thật là một bức tranh đẹpl) Danh từ số nhiều: What lovely flowers! (Hoa đẹp quá!) Danh từ không đếm được: What rubbish! (Sẩn Ợí/Ó đi mất!)

>> 
Cách sử dụng mạo từ The
>> Danh từ số ít và danh từ số nhiều
>> Danh từ đếm được với a/an

Chúc bạn thành công !