Cách sử dụng Should và Ought to Had better


Author : Hải Nguyên Created : 2/17/20, 4:56 AMTa dùng should và ought to để khuyên bảo và cho ý kiến. Ta có thể dùng should và ought to trong câu hỏi để xin lời khuyên.Ta dùng had better đe nói điều gì tốt nhất nên làm trong một tình huống cụ thê


Cách sử dụng Should và Ought to Had better

A: Should và Ought to
Ta dùng should ought to để khuyên bảo và cho ý kiến.
  • You look tired. You should see a doctor.
Trông bạn có vẻ mệt. Bạn nên đi khám bác sĩ.
  • You shouldn’t/ oughtn’t to break your promise.
Bạn không nên thất hứa.
Ta có thể dùng should ought to trong câu hỏi để xin lời khuyên.
  • It’s a difficult problem. How ought we to deal with it?
Đày là van đề khó khăn. Chúng ta nên làm thế nào?
Sau should ought to, ta có thể sứ dụng dạng V-ing
Should be/ought to be + V-ing
______________________________________________
- It’s 7 oclock. I should be/ought to be preparing for dinner. 7h rồi. Tôi nên đi chuãn bị bữa tối.

B. Had better
> Ta dùng had better đe nói điều gì tốt nhất nên làm trong một tình huống cụ thê.
  • My sister is waiting for me. I had better not be late. CAz gái tôi đang đợi tôi. Tôi không nên về muộn.
  • Mary are telling me about her problem. I had better listen to her carefully.
Mary đang tâm sự với tôi vấn đề cùa cô ấy. Tôi nên chăm chú lẳng nghe cô ấy.
C. Didn't need to hay needn't have?
Didn’t need to Needn’t have
Ta dùng didn’t need to khi ta nhận ra việc gì đó là không cần thiết.
- She didn’t need to go to the mar­ket because she had plenty of food.
ay không cân đi chợ vì cô ây còn nhiều thức ăn.
Ta dùng needn’t have + P2 khi nói việc gì đó chững ta đã làm nhưng bây giờ chúng ta thấy nó không cần thiết.
- She needn’t have gone to the mar­ket. She already had meat for to­night.
Lẽ ra cô âv không cân đi chợ. Cô ấy còn thịt đế ăn cho tối nay.

Chúc bạn thành công !