Cách sử dụng So/Neither và I THINK SO


Author : Hải Nguyên Created : 2/17/20, 5:31 AMTa dùng so sau câu khẳng định và neither sau câu phủ định. Ta có thê dùng so sau be afraid, believe, expect, guess, hope, suppose và think.


Cách sử dụng So/Neither và I THINK SO

A: SO VÀ NEITHER
❖ Ta dùng so sau câu khẳng định và neither sau câu phủ định. -1 am hungry.
Tôi đói.
  • So am 1.1 haven’t eaten anything all day. Tôi cũng vậy. Tôi không ăn gì cả ngày rồi.
  • Neither have I. I didn’t have time for dinner.
Tôi cũng không. Tôi không có thời gian đê ăn tối.
Cấu trúc
So/Neither + trợ động từ + chủ ngữ
  • Trợ động từ là be hoặc have hoặc động từ khuyết thiếu.
- Mary haven’t bought a house and neither have I.
Mary chưa mua nhà và tôi cũng chưa.
-1 am very busy. So are we.
Tôi đang rat bận. Chúng tôi cũng vậy.
  • Chủ ngữ đứng ở cuối câu:
ơ thi hiện tại đơn ta dùng do.
Ở thì quá khứ đơn ta dùng did.
-1 love this film. So do we.
Tôi thích bộ phim này. Chúng tôi cũng vậy.
  • She didn’t told her plan. Neither we did.
Cô ay chưa nói kế hoạch của cô ấy. Chủng tôi cũng chưa. ❖ Ta có thể dùng nor thay vì neither.
  • Jack wasn’t here last night. Nor was John.
Jack không ở đây toi qua. John cũng không.


B. I THINK SO
-1 think so.
Tôi nghĩ vậy.
  • Are those people Korean? I think so.
Những người kia có phải người Hàn Quốc không? Tôi nghĩ vậy.
  • Ta có thê dùng so sau be afraid, believe, expect, guess, hope, suppose think.
  • Will you be home tomorrow morning? I guess so.
Sáng mai bạn có ở nhà không? Tôi nghĩ là có.
  • Do you think Mary has been invited to the party? I suppose so.
Bạn có nghĩ là Mary đã được mời dự tiệc không? Tôi cho là có.
Nhưng ta không thể dùng so sau know hoặc be sure

Có hai cấu trúc câu phủ định
negative + so
Is it raining? I don’t think so.
Với expect think, chúng ta thường dùng phú định và so
positive + not
Is it raining? I hope not.
với be afraid, guess, hope, chúng ta dùng khắng định và not
 
Ta có thể dùng believe suppose trong cả hai cấu trúc:
Is there any seats left? I don’t suppose so hoặc I suppose not.
Còn chô nào trống không? Tôi cho là không.

Bạn nên xem thêm: 
Câu hỏi chủ ngữ và tân ngữ  &&  Dạng câu hỏi bắt đầu với who, what

Chúc bạn thành công !