Cách sử dụng tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp


Author : Hải Nguyên Created : 12/15/19, 8:55 AMCách sử dụng tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp Tân ngữ gián tiếp (indirect object) là tân ngữ chì đồ vật hoặc người mà hành động xảy ra đối với (hoặc dành cho) đồ vật hoặc người đó.


Cách sử dụng tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp

Có hai cách sử dụng tân ngữ của một ngoại đông từ mà ý nghĩa của câu không thay đổi.
- Tân ngữ gián tiếp (indirect object) là tân ngữ chì đồ vật hoặc người mà hành động xảy ra đối với (hoặc dành cho) đồ vật hoặc người đó.
Tân ngữ trực tiếp (direct object) là người hoặc vật đầu tiên nhận tác động của hành động.
Tân ngữ gián tiếp có thể đứng sau tân ngữ trực tiếp, ngăn cách bởi một giới từ hoặc có thể đứng trước tân ngữ trực tiếp (mà không có giới từ).

Giới từ thường dùng ở đây là for và to. Ví dụ:

Chủ ngữ Động từ Tân ngữ gián tiếp Tân ngữ trực tiếp Nghĩa
Renna gives me a postcard. Renna đưa cho tôi một cái bưu thiếp.
He buys his children many toys. Anh ta mua cho con anh ta nhiều đồ chơi.
I will send my sister a skirt. Tôi sẽ gửi cho chị gái tôi một chiếc váy.
 
 
 
Chủ ngữ Động từ Tân ngữ trực tiếp Tân ngữ gián tiếp Nghĩa
Renna gives a post card to me. Renna đưa một cái bưu thiếp cho tôi.
He buys many toys for his children. Anh ta mua nhiều đô chơi cho con anh ta.
I will send a skirt to my sister. Tôi sẽ gửi một chiếc váy cho chị gái tôi.
 
Cách sử dụng tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp
 • Khi muốn đổi vị trí giữa tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp, ta sử dụng một trong hai công thức sau:
Chủ ngữ + động từ + tân ngữ trực tiếp + for/to + tân ngữ gián tiếp I
 • My friend gave the dictionary to Henry.
Bạn tôi đã đưa quyên từ điến đó cho Henry.
 • He lent his money to his girlfriend.
Anh ây cho người yêu vay tiên.
 • The little girl brings some flowers for her mother.
Cô con gái nhỏ mang hoa cho mẹ.
Chu ngữ + động từ + tân ngữ gián tiếp + tân ngữ trực tiếp
 • My friend gave Henry the dictionary.
Bạn tôi đã đưa cho Henry cuôn từ điên đó.
 • The little girl brings her mother some flowers.
con gái nhỏ mang cho mẹ một vài bông hoa.
 • He lent his girlfriend his money.
Anh ay đã cho người yêu vay tiền.
Không phải đông từ nào cũng cho phép đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp. Bảng sau là một số đông tù' cho phép đối:
 
bring find make promise tell
build get offer read write
buy give own sell  
cut hand paint send  
draw leave pass show  
feed lend pay teach  
 • Ta dùng to với các động từ sau: bring, hand, offer, send, lend, own, pay, write, throw, teach, take, sell, promise, post, read, show, tell,...
 • Ta dùng for với các động từ sau: book, cook, bring, buy, find, save, reserve, order, make, pick, leave, get, choose, build,...
Chú ỷ:
 1. Một số trong các từ trên có thể dùng được cả với for và íơ, một số khác chỉ dùng với một trong hai giới từ.
 2. Khi tân ngữ gián tiếp đứng trước tân ngữ trực tiếp thì không dùng giới từ giữa chúng:
Đúng: The team leader sent his director the documents last night.
Sai:          The team leader sent to his director the documents last night.
 1. Neu cả tân ngữ trực tiếp và gián tiếp đều là đại từ thì chi được dùng công thức thứ nhất, không dùng công thức thứ hai:
Đúng: They sent it to US.
Sai:          They send US it.
 1. To introduce (giới thiệu ai với ai) và to mention (đe cập đến cái gì trước mặt ai) luôn dùng cùng với giới từ to nên chúng ta không cần chuyển đổi vị trí hai tân ngữ trực tiếp và gián tiếp.
- He mentions the party to me.
Anh ấy để cập với tôi về bữa tiệc.
-1 introduce Tam to Ba.
Tôi giới thiệu Tâm với Ba.

Bạn xem thêm: 8 loại từ trong tiếng anh

Chúc bạn thành công !