Cách trả lời câu hỏi dạng Yes/No


Author : Hải Nguyên Created : 4/1/20, 5:07 AMYes/No question là loại câu hỏi ta có thể trả lời với yes, no Đôi khi chúng ta có thể trả lời câu hỏi với chỉ yes, no nhưng đôi khi chúng ta thường dùng câu trả lời ngắn như: Yes, ỉ đo; No, I didn’t. Ta thường đặt dấu phẩy sau yes hoặc no.


Cách trả lời câu hỏi dạng Yes/No

A: Cách sử dụng:
 • Did she buy the computer yesterday? Yes, she did.
Cô ây đã mua máy tính hôm qua phải không? Phải.
 • Do you like these books? No, I didn’t.
Bạn có thích những quyến sách này không? Không, tôi không thích.
 • Thông thường ta không dùng một câu đầy đủ nhưng khi ta muốn nhấn mạnh cho câu trả lời, ta có thể dùng.
 • Are you ready? Yes, nearly.
Bạn đã xong chưa? Tôi sắp xong rồi.
 • Is it Friday today? Yes, of course.
Hôm nay là thứ Sáu phải không. Phải rồi.
 • Has she won lots of prizes? Yes, she has.
Bạn giành được nhiều giải thưởng phải không? Đủng vậy.
 • Is he a rich man? No, he isn’t.
Anh ta là một người giàu có phải không? Không, anh ấy không phải vậy.
 • Does she play tennis? No, she doesn’t.
ay có chơi tennis không? Không, cô ay không chơi.
 • Đôi khi để lịch sự, ta cần đưa thêm thông tin.
 • Has anyone seen my book? Yes, it’s on the desk
Có ai nhìn thấy quyên sách của tôi đáu không? Có, nó ớ trên bàn,

❖ Đôi khi yes, no question có cách dùng khác, đặc biệt là các câu hỏi với động từ khuyết thiếu. Dưới đây là các ví dụ:
Making a suggestion', (gơi ý)
 • Shall we go out tonight?
Toi nay chúng ta đi chơi nhé!
Requisition: (yêu cẩu)
 • Could you write your address down for me, please?
Bạn có thê viết địa chi của bạn vào đây cho tôi được không?
Offering (đẽ nghi).:
 • Can I help you, please? Yes, thanks.
Tôi có thê giúp bạn được không? Được chứ, cảm ơn.
Inviting (lời mời):
 • Would you like to come to her birthday party ? Yes, I’d love to. Bạn có đen sinh nhật cô ấy không? Có chứ, tôi rất muốn.
Asking permission (xin phép):
 • May ĩ use your car? Yes, of course.
Tói có the dùng xe hơi của bạn được không? Có chứ, tất nhiên rồi.

B: Cấu trúc
Câu trả lời ngắn bắt đầu với một trợ động từ: một trợ động từ là dạng cùa be, have hoặc động từ khuyết thiếu (e.g.: can, may...). Trợ động từ đứng trước chủ ngữ.
auxiliary subject  
has she got a house
can Ann swim
is it raining
 
Ta cũng có thế dùng động từ chính be trong câu trả lời.
- Was it difficult? Yes, it was.
Nó khó lam phải không? Đúng vậy.
> Trong thì hiện tại đcm và quá khứ đơn, chúng ta dùng các dạng của do
auxiliary subject  
Do the train run everyweek?
Does Christ play football?
Did you like the film?
 
 • Một câu hỏi không thể bắt đầu với một động từ thường như: play, wait,
read....
 • Động từ sau chủ ngữ không tận cùng bằng “ed” hoặc “ s”.

Bạn nên xem thêm: Cách sử dụng Will, shall  &&  Quá khứ hoàn thành

Chúc bạn thành công !