Câu hỏi chủ ngữ và tân ngữ Sub ject/ Ob ject


Author : Hải Nguyên Created : 3/30/20, 4:21 AMWho và what có thể là chủ ngữ của câu hỏi và Who và what cũng có thể là tân ngữ của giới từ. E.g.: to, with . Who was talking to them? Al đang nói chuyện với họ vậy?


Câu hỏi chủ ngữ và tân ngữ Sub ject/ Ob ject

A: Who và What
 
Whowhat có thể là chủ ngữ của câu hỏi
Who told you?
Ai đã nói chuyên với bạn vậy?
What will happen next?
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Who is interviewing John?
Ai đang phỏng van John?
 
Whowhat có thế là tân ngữ của câu hởi
Who did you tell?
Bạn đã nói chuyện với ai vậy?
What will they do next? Họ sẽ làm gì tiếp theo?
Who is John interviewing? John đang phỏng van ai?

 

Who và what cũng có thể là tân ngữ của giới từ. E.g.: to, with
subject object
Who was talking to them? Al đang nói chuyện với họ vậy? Who were they talking to? Họ đang nói chuyện với ai vậy?
What wine goes with meat? Rượu vang hợp với thịt gì? What does this colour go with?
Màu này hợp với cái gì?

B. Which, Whose, How many, cà How much
 
subject object

How many people came first? Có bao nhiêu người đến sớm? Which job has Mary applied for? Mary xin công việc nào?

Các từ trên đây có thê là chủ ngữ hoặc tân ngữ của câu hỏi.
subject
How many people came first? Có bao nhiêu người đến sớm? Which job has Mary applied for? Mary xin công việc nào?
object
How many people did you see? Bạn nhìn thấy bao nhiêu người? Which program will you use? Bạn sẽ xem chương trình nào?

How many people did you see? Bạn nhìn thấy bao nhiêu người? Which program will you use? Bạn sẽ xem chương trình nào?


Bạn nên xem thêm:  câu hỏi bắt đầu với who  &&  Câu trả lời ngắn yes or no

Chúc bạn thành công !