Dạng câu hỏi bắt đầu với who, what, which, whose, where, when, why


Author : Hải Nguyên Created : 4/1/20, 4:41 AMTất cả wh-question đều bát đầu với tù’ để hỏỉ + trợ động tù’ + chủ ngữ’ Nếu có hơn một trợ động từ thì chỉ có trợ động từ thứ nhất đứng trước chủ ngữ.


Dạng câu hỏi bắt đầu với who, what, which, whose, where, when, why

Wh- question là dạng câu hỏi bắt đầu với từ để hỏi. Các từ đó bao gồm: who, what, which, whose, where, when, why how. Chúng ta dùng Wh- question để hỏi thông tin.
 • What can you do for him? I can help him.
Bạn có thê làm gì cho anh ấy? Tôi có thê giúp đỡ anh ây.
 • Why are you angry with him? Because I hate him.
Tại sao bạn lại tức giận với anh ấy? Bời vì tôi ghét anh ây.
 • When was you bom? I was born in 1986.
Bạn sinh năm bao nhiêu? Tôi sinh năm 1986.
 • Where is the post office?
Bưu điện ở đâu vậy?
 • What does this word mean?
Tir này nghĩa là gì?
 • Where did you park your car?
Bạn đỗ ô tô ở đâu?
 • How long have you been working in your job?
Bạn đã làm công việc này được bao lâu rồi?
 • Where can I change some money?
Tôi có thê đôi tiền ở đâu?
 • Why didn’t Tony come to my birthday party?
Tại sao Tony không đên sinh nhật tôi?
 • What do you do in your free time?
Bạn làm gì lúc rảnh rỗi?
 • Where has Mary gone?
Mary đi đâu vậy?
 • When will she be back?
Khi nào cô ây quay lại?

Cấu Trúc
 
Tất cả wh-question đều bát đầu với tù’ để hỏỉ + trợ động tù’ + chủ ngữ’
 
question word (từ để hỏi) auxiliary (trợ động tù’) subject
(chủ ngữ)
 
What are you doing?
Where have you kept your book?
When will you go for a picnic?
 
Trong câu hỏi, động từ chính be đứng trước chủ ngữ:
 
- Where is Hilary?
Hilary đâu rồi?
❖ Nếu có hơn một trợ động từ thì chỉ có trợ động từ thứ nhất đứng trước chủ ngữ.
- What have you been washing? Bạn đang lau gì đấy?
Ở thì hiện tại đon và quá khứ đơn ta dùng dạng tù' của do (do, does, did...)
question word auxiliary subject  
Where do they meet ?
What did she say?
Where are you living ?
 
❖ Động tù' thường như meet, work hoặc say không thể đứng trước chủ
ngữ mà phải là trợ động từ.
❖ Động từ sau chủ ngữ không tận cùng bằng s, hay ed.

CỤM CÂU HỎI
 • How long will the concert last?
Buổi ho à nhạc sẽ kẻo dài bao lảu?
 • How old are you?
Bạn bao nhiêu tuôi?
- How' often do you go out?
Bạn thường xuyên đi chơi không?
How many people are there in your class? Có bao nhiêu học sinh trong lớp bạn?
What kind of film is it?
Đây thuộc thể loại phim gì?.
How much money did you spend?
Bạn đã tiêu bao nhiêu tiên rôi?
 • What colour is your T- Shirt? Ao phông của bạn màu gì?
 • How far is your village?
Làng của bạn cách đây bao xa?
 • How many novels have you got? Bạn có bao nhiêu cuốn tiêu thuyi

Bạn nên xem thêm: Câu trả lời ngắn yes or no  && Cách sử dụng have và have got

Chúc bạn thành công !