Giới từ in/for/about có động từ theo sau


Author : Hải Nguyên Created : 4/1/20, 4:31 AMNeu giới từ (in/for/about...) có động từ theo sau, động từ phải có dạng -ing. Ta dùng for + V-ing đế nói cái chúng ta dùng để làm gì. Ta dùng by+ V-ing để nói ai đó làm gì như thế nào


Giới từ in/for/about có động từ theo sau

A: Neu giới từ (in/for/about...) có động từ theo sau, động từ phải có dạng -ing.
 • Tom is very good at telling jokes.
Tom rãt giỏi kê chuyên hài.
 • Are you interested in working for us?
Bạn có thích làm việc vói chúng tôi không?
 • Mai went to work in spite of feeling sick.
Mặc dù ốm nhưng Mai văn đi làm.
-1 bought a new bicycle instead of going away on holiday.
Tôi đã mua một chiếc xe mới thay vì đi xa nghi mát.
Ta có the sử dụng những giới từ sau trước một động từ dạng -ing: against, as a result of, as well as, besides, by, despite, for, from, how about, in favour of, in spite of, instead of, on, what about, without.
Ta dùng what about/how about + V-ing để gợi ý một việc gì
 • How about giving US some help?
Đê giúp chúng tôi thỉ thê nào?
Ta dùng for + V-ing đế nói cái chúng ta dùng để làm gì.
 • This cloth is for cleaning the floor.
Miêng vải này đê lau sàn nhà.
Ta dùng by+ V-ing để nói ai đó làm gì như thế nào
 
 • The thief got in by breaking a window.
Tên trộm đột nhập bằng cách phá cửa sô.
Ta dùng on +V-ing mang nghĩa “as soon as”
 • On hearing the news of Huy’s accident, Ha burst into tears.
(= as soon as she heard the news,..)
Ngay sau khi nghe tin tai nạn của Huy, Hà đã bật khóc.
(= ngay khi cô ấy nghe tin...)
B. To v-lng
To thường là thành phần của động từ nguyên mẫu (to do; to see, etc.)
 • We decided to go out.
Chúng tôi đã quyết định đi chơi.
 • Would you like to play tennis?
Bạn có muon chơi quần vợt không?
Nhưng to cũng còn là một giới từ (giống như in/for/about/from, etc.).
 • We drove from Houston to Chicago.
Chúng tôi đã lái xe từ Houston tới Chicago.
 • ĩ prefer tea to coffee.
Tôi thích trà hơn cà phê.
 • Are you looking forward to the weekend?
Bạn có đang mong chờ cho tới ngày nghỉ cuối tuần không?
Nếu một giới từ được theo sau bởi một động từ, động từ đó tận cùng bằng -ing (in doing; about going... xem mục A). Bởi vậy, khi to là giới từ và theo sau nó là động từ, bạn phải nói to V-ing:
-1 prefer driving to traveling by train, (không nói to travel)
Tôi thích đi ô tô hơn là đi tàu hỏa
Are you looking forward to seeing Hoa again? (không nói looking forward to see)
Bạn cổ đang mong chờ gặp lại Hoa không?
c. Tù nối + v-ing:
Ta có thế dùng những từ nối sau trước động từ đuôi -ing: after, although, before, since, when, while, without
 • He always has a shower after playing tennis.
Anh ay thường tăm sau khi chơi tennis.
 • Although hoping to get the job, Nam wasn’t really expecting to.
Mặc dù hy vọng nhận được việc nhưng Nam thực sự không trông chờ gì cả.
 • Mai was listening to the car radio while sitting in a traffic jam. Trong khi tắc nghẽn đường Mai nghe radio ở trong xe.
-1 wanted to finish the report before going to bed.
Tôi muon hoàn thành bản bảo cáo trước khỉ lên giường đi ngủ.
 • The man has been unemployed since leaving prison.
Người đàn ông đã bị thất nghiệp sau khi ông ta ra tù.
 • She always locks the door when leaving her room.
Cô ay luôn luôn khóa cửa khi rời phòng.
Từ nối + V-ing đôi khi mang một chút trang trọng. Ta có thế nói:
 • He always have a shower after he’s played tennis.
Anh ay thường tarn sau khi anh ay chơi tennis.
 • Although Nam was hoping to get the job, he wasn’t really expecting to. Mặc dù Nam hy vọng nhận được việc nhưng anh ấy thực sự cũng không trông chờ.
- I ran ten miles without stopping.
Tôi đã chạy mười dặm không nghỉ.
Với without V- ing ta có thê nói:
 • They climbed through the window without anybody seeing them, (hoặc... without being seen).
Họ đã trèo qua cửa so mà không ai nhìn thấy.
 • He needs to work without people disturbing him (hoặc...without being disturbed).
Anh ay cần làm việc mà không bị ai quây rây.

Bạn nên xem thêm: Sử dụng Used + to do  &&&  Sử dụng Afraid Of Doing

Chúc bạn thành công !