Hiện tại hoàn thành tiếp diễn hay hiện tại hoàn thành?


Author : Hải Nguyên Created : 11/21/19, 7:41 AMTa dùng Hiện tại hoàn thành tiếp diễn để nói sự việc đã và đang diễn ra nhưng chỉ chú ý đến bản thân hành động. Hành động đó đã hoàn thành hay chưa không quan trọng. Hiện tại hoàn thành nói tới kết quả của hành động chứ không quan tâm tới bản thân hành động.


Hiện tại hoàn thành tiếp diễn hay hiện tại hoàn thành?

Ta dùng Hiện tại hoàn thành tiếp diễn để nói sự việc đã và đang diễn ra nhưng chỉ chú ý đến bản thân hành động. Hành động đó đã hoàn thành hay chưa không quan trọng. Hiện tại hoàn thành nói tới kết quả của hành động chứ không quan tâm tới bản thân hành động.
 
HIỆN TẠI HOÃN THÀNH
TIẾP DIỄN
HIỆN TẠI HOÃN THÀNH
Ta dùng Hiện tại hoàn thành tiếp diễn để nói sự việc đã và đang diễn ra nhưng chỉ chú ý đến bản thân hành động. Hành động đó đã hoàn thành hay chưa không quan trọng. Ta quan tâm tới kết quả của hành động chứ không quan tâm tới bản thân hành động.
- Mary has been watering flowers in the garden.
Mary đang tưới hoa trong vườn.
- The ground is wet. Mary has watered flower in the garden.
Mặt đất am ướt. Mary đã tưới hoa ưong vườn. => Cô ấy đã tưới xong.
-1 have learning English for 10 years.
Tôi đã học tiếng Anh được 10 năm.
- How long have you been traveling around the world?
Bạn du lịch vòng quanh thể giới được bao lâu rồi?
Chúng ta dùng Hiện tại hoàn thành hình thức tiếp diễn đế nói một điều sự việc gì đó đã diễn ra bao lâu.
- Ann has been reading books all day.
Ann đã đọc sách cả ngày.
- How long have you been studying this lesson?
Anh học bài này trong bao lâu?
-1 have learned English for 10 years.
Tôi đã học tiếng Anh được 10 năm => Nhan mạnh đên lượng thời gian 10 năm.
- How long have you travelled around the world?
Bạn du lịch vòng quanh thế giới được bao lâu rôi? => Chuyên du lịch đã két thúc. 
Chúng ta dùng Hiện tại hoàn thành đê nói số lượng chúng ta đã làm được hoặc số lần chúng ta làm điều gì đó: - Ann has read 3 books today.
Ngày nay Ann đã đọc đến 3 quyến sách.
- How many lessons have they studied?
Anh đã học được bao nhiêu bài rồi?


Bạn nên xem thêm: 10 lời khuyên hữu ích để tự học tiếng Anh  &&  Học tiếng anh qua phim ảnh

Chúc bạn thành công !