Hướng dẫn sử dụng may/might/could trong giao tiếp


Author : Hải Nguyên Created : 11/21/19, 10:00 AMTa dùng may, might đê diễn tả điều gì đó có thể xảy ra hoặc chắc chắn xảy ra. Ta có thế dùng nó ở hiện tại hoặc tưong lai. Trong một số tình huống, chúng ta có thế dùng may, might, hoặc could


Hướng dẫn sử dụng may/might/could trong giao tiếp

A. MAY, MIGHT VÀ COULD
a. Ta dùng may, might đê diễn tả điều gì đó có thể xảy ra hoặc chắc chắn xảy ra. Ta có thế dùng nó ở hiện tại hoặc tưong lai.
- We may/might go to the cinema next Tuesday.
Có lẽ chúng tôi sẽ đi đên rạp chiêu phim thứ Ba tuân tới.
❖ Ta có thế sử dụng could để nói về sự việc có thể xảy ra.
  • The story' could be true, I suppose.
Tôi cho rang câu chuyện này có thế đúng.
Đôi khi could chi mang nghĩa ít khả năng xảy ra.
  • Trong một số tình huống, chúng ta có thế dùng may, might, hoặc could
  • It may/might/could rain later.
Có lẽ trời sẽ mưa sớm hơn.
  • Sau may, might hoặc could, ta có thế sử dụng dạng tiếp diễn:
May/might/could + be + V-ing
  • Those girls may/might be watching US.
Có lẽ mấy cô gái đó đang theo dõi chúng ta.
B. DẠNG THÚC PHỦ ĐỊNH: May not might not, could not Icouldn'tl
  • It might/may not be true.
Điều đó có lẽ không có thật.
-1 couldn’t run marathon because I am very fat.
Tôi không thê chạy marathon được vì tôi quá béo.
  • My brother couldn’t draw.
Anh trai tôi không thê vẽ.

C. MUST vn CANT
 
Must Can’t
Ta sử dụng must khi ta nhận ra Ta sử dụng can’t khi chúng ta nhận
rằng điều đó chắc chắn đúng. ra điều gì đó là không thể.
Mike isn’t answering the phone. He Mary can’t be going out with Jack.
must be out. I saw her at the cinema with her
Mike không nghe điện thoại. Chăc friend.
hãn anh ây ra ngoài. Co the Mary không đi chơi với Jack. Tôi nhìn thấy cô ấy ở rạp chiếu phim với bạn cô ây.


Bạn nên xem thêm: Cách sử dụng Can, may  &&  Cách sử dụng So/Neither

Chúc bạn thành công !