Hướng dẫn sử dụng This, that, these và these


Author : Hải Nguyên Created : 3/30/20, 5:06 AMSử dụng “this” và “these” cho các sự vật gần với người nói. “This” đi với danh từ số ít hoặc danh từ không đếm được, ví dụ: this pen. “These” đi với danh từ số nhiều,


Hướng dẫn sử dụng This, that, these và these

- I’m just having a look at this. That’s good, isn’t it?
Tôi đang nhìn cái này. Nó tốt, phải không?
A: Giới Thiệu
Ví dụ
Mr Nam: I have a pen and five notebooks in my hand. This pen is black. These notebooks are blue.
Tôi có 1 chiếc bút và 5 quyển vở ở trong tay. Chiếc bút này màu đen. Những quyến vở này màu xanh.
Mrs Quang: I see a pen and four notebooks on your table. That pen is gray. Those notebooks are pink.
Tôi thấy 1 chiếc bút và 4 quyên vở ở trên bàn của bạn. Chiếc bút đó màu xám. Những quyến vở kia màu hồng.
Sử dụng “this” “these” cho các sự vật gần với người nói. “This” đi với danh từ số ít hoặc danh từ không đếm được, ví dụ: this pen. “These” đi với danh từ số nhiều, ví dụ: these notebooks Sử dụng “that” “those” cho những vật ở xa người nói. “That” đi với danh từ số ít hoặc danh từ không đếm được, ví dụ: that pen. “Those” đi với danh từ số nhiều, ví dụ: those notebooks

Chúng ta có thề bỏ danh từ đi kèm sau những từ này nếu nghĩa của câu rõ ràng.
Last week’s goods were cheap, but these are very expensive. Hàng hoá cùa tuần trước thì rẻ, nhưng hàng hoá này thì quá đăt.

B. Địa diêm và con nguôi
Khi chúng ta đang ở một địa điểm hay một tình huống nào đó, chúng ta có thè sử dụng “this” (không dùng “that”) đê ám chỉ nó.
  • There’s a wonderful beach from this house. Just come to the door.
Có một bờ biên tuyệt vời nhìn từ ngôi nhà này. Hãv đi tới cửa nào.
  • This plan is very good. Let’s carry out it.
Ke hoạch này rất hay. Chúng ta hãy thực hiện nó.
Chúng ta có thể sử dụng “this” để giới thiệu về người và “that” để nhận dạng người.
  • Trang, this is my boyfriend, Peter.
Trang à, đây là bạn trai của tôi, Peter.
  • That’s my monitor over there.
Ớ đẳng kia là lớp trưởng của tôi.
Trong khi nói điện thoại thì ta có thể sử dụng “this” đế nói chúng ta là ai và “this” hoặc “that” để hỏi người kia là ai,
  • Hello, this is Phuong speaking. Who’s this/ that, please?
Xin chào, đây là Phương đang nói. Ai đấy?
C Thòi gian
Đê làm rõ một điều vừa mới xảy ra hoặc đã được thông tin, thông thường ta có thể sử dụng “that”.
  • Do you remember that winter we all went to Thailand? ~ Those were the wonderful days.
Bạn có nhớ mùa đông đó tất cả chúng ta đã đi Thái Lan không? ~ Đó là những ngày tuyệt vời.
Đê ám chỉ tới một điều sắp xảy ra hoặc một điều mà chúng ta sắp nói tới thì ta có thể dùng “this”.
-This next plan should be quite interesting.
Ke hoạch tới này nên thú vị hơn.

>> 
Cách sử dụng quite a
>> Xác đinh địa danh đi với the
>> Cách sử dụng mạo từ The

Chúc bạn thành công !