Khi nào nên dùng verb + ing hay verb + to


Author : Hải Nguyên Created : 4/1/20, 4:20 AMTry to do = attempt to do, make an effort to do (cố gắng làm, nỗ lực làm) Need to do, need to be done, need doing. Bạn có thể nói “help to do” hoặc “help do” (infinitive có hay không có to)


Khi nào nên dùng verb + ing hay verb + to

A: Try to do = attempt to do, make an effort to do (cố gắng làm, nỗ lực làm):
-1 was very tired. I tried to keep my eyes open but I couldn’t.
Tôi đã rat mệt. Tôi đã cố găng đế mở mắt nhưng tôi đã không thê.
- Please try to be quiet when you come home. Everyone will be asleep.
Xin cô găng giữ yên lặng khi bạn vê nhà. Mọi người lúc đó đang ngũ.
Try còn có ý nghĩa “làm điều gì đó như một sự thử nghiệm hay kiêm tra”. Ví dụ:
 • These cookies are delicious. You should try one. (= you should have one to see if you like it).
Những cái bánh này ngon lam. Bạn nên thử một cái. = bạn nên ăn một cái đê thừ xem bạn có thích nó không.
 • We couldn’t find anywhere to stay. We tried every hotel in town but they were all full. (= we went to every hotel to see if they had a room)
Chúng tôi đã không thê tỉm được một chô nào đê trọ. Chúng tôi đã thử tát cả các khách sạn trong thị trân nhưng chúng đều không còn chô. = chúng tôi đã đi từng khách sạn đê thử xem có còn một phòng nào trông hay không.
 • Neu try mang ý nghĩa này mà theo sau bởi một động từ thì chúng ta dùng try - ing:
A: The photocopier doesn’t seem to be working.
Hình như mảy photocopy không làm việc.
B: Try pressing the green button. (= press the green button - maybe this will help to solve the problem).
Hãy thử nhấn cái nút màu xanh lá cây. (= nhấn nút màu xanh lá cây - có thế điều đó sẽ giúp giải quyết được vấn đề).
 • Hãy so sánh:
-1 tried to move the table but it was too heavy, (so I couldn’t move it.) Tôi đã cô găng xê dịch cái bàn nhưng nó quá nặng, (vì vậy tôi không thế xê dịch nó được).
p. Try to do và try doing
-1 didn’t like the way the furniture was arranged, so I tried moving the table to the other side of the room. But it still didn’t look right, so I moved it back again.
Tôi đã không thích cách sắp đặt bàn ghế trong căn phòng này, vì vậy tôi thử chuyến bàn sang phía đối diện của căn phòng. Nhưng như vậy trông cũng không on lắm, nên tôi lại chuyến nó về chỗ cũ.
B. Need to do, need to be done, need doing
 • She needs to get more exercise.
Co ay can phải tập thê dục nhiều hơn.
 • You need to work harder if you want to make progress.
Bạn can phải làm việc chăm chỉ hơn nếu bạn muốn tiến bộ. Something needs to be done = điều gì đó cần phải được làm.
 • The batteries in the radio need to be changed.
Những viên pin trong máy thu thanh cần được thay.
 • Do you think my jacket needs to be washed?
Anh có nghĩ là cái áo vét của tôi cần phải giặt không? Có đôi khi ta dùng need doing thay cho need to be done.
 • The batteries in the radio need changing.
Những viên pin trong máy thu thanh cân được thay.
 • The tire needs changing, (hoặc là The tire needs to be changed.) Lop xe can được thay.
c. Help và can't help.
Bạn có thể nói “help to do” hoặc “help do” (infinitive có hay không có to)
 • Everybody helped to clean up after party, hay Everybody helped clean up after party.
Mọi người đã giúp thu dọn sau buôi tiệc.
 • Can you help me to move this table? hay Can you help me move.. Bạn có thế giúp tôi chuyên cải bàn này được không?
❖ Một thành ngữ thường hay được dùng là “can’t/couldn’t help doing something”
“I can’t help doing something” = I can’t stop myself from doing it (tôi không thế không làm điều đó):
 • I’m sorry I’m so nervous. I can’t help it (= I can’t help being nervous) Tôi xin lỗi đã nóng tính như vậy. Tôi chả làm sao khác hơn được.
 • He tried to be serious but he couldn’t help laughing (= he couldn’t stop himself from laughing).
Anh ay co làm nghiêm nhưng đã không thế nín được cười.

Bạn nên xem thêm:  Sử dụng cấu trúc verb + -ing  &&&  Cách sử dụng các động từ + ing

Chúc bạn thành công !