Khi nào sử dụng To be done hay being done trong giao tiếp


Author : Hải Nguyên Created : 1/19/20, 7:45 PMKhi nào sử dụng To be done hay being done trong giao tiếp Ví dụ: 1 want to play football. I hope to be chosen for the team. Tôi muốn đá bóng. Tôi hy vọng được chọn vào đội tuyển.


Khi nào sử dụng To be done hay being done trong giao tiếp

A. GIỎI THIỆU
Cấu trúc bị động và chủ động

So sánh chủ động và bị động

active passive
-1 ought to meet him at the airport. Tôi phải gặp anh ấy ớ sân bay. -1 hope to be met at the airport. Tôi hy vọng được gặp tại sân bay.
-1 insist on meeting you at the station. Tôi khăng khăng gặp bạn tại nhà ga. -1 love being met at the station. Tôi can được đón tại nhà ga.

Dưới đày là một sô ví dụ khác:
-1 want to play football. I hope to be chosen for the team.
Tôi muốn đá bóng. Tôi hy vọng được chọn vào đội tuyển.

 • We want to be paid a better wages.
Chúng tôi muốn được trà mức lương cao hơn.
 • The president agreed to answer questions. He agreed to be interviewed on television.
Tông thong đồng ý trả lời các câu hỏi. Ỏng ta đồng ý được phỏng vấn trên tỉ vi.
 • You say you remember telling me the news. But I certainly can’t remember being told.

Bạn nói bạn nhớ là đã nói với tôi tin đó. Nhưng tôi chăc chăn không thê nhó là đà được bạn nói những gì.

❖ cấu trúc “ing” đôi khi đứng sau giới từ
 • The postman complained about being attacked by Henry’s dog. Người đưa thư than phiền vì bị chó của Henry đuối cắn.
 • Famous people get tired of being recognized everywhere they go. Những người nôi tiếng mệt mỏi với việc họ bị nhận ra ở khắp mọi nơi.
B. Cấu TRÚC Câu CHỦ ĐỘNG MRNG NGHĨR BỊ ĐỘNG
❖ Cấu trúc chủ động dạng “ ing” sau need mang nghĩa bị động
- The house needs cleaning.
Ngôi nhà này cần được lau.
- The windows need repairing.
Những cửa số này cân được sửa.
Chúng ta không được dùng cấu trúc bị động ở đây.
Không được nói: The house needs being repaired.
 • Đôi khi chúng ta sử dụng to- infinitive kill chúng ta nói về việc được làm.
 • She has got some letters to write today.
ay phải viết may lá thư hôm nay.
 • He has got this bill to pay.
Anh ay phải thanh toán hoá đơn này.
 • Ớ đây, chúng ta sử dụng dạng chủ động (to write) bởi vì chủ ngữ của câu là người phải làm việc đó nhưng nếu chủ ngữ không phải là người ta sử dụng passive infinitive.
 • The letters are to be written today.
Các lá thư này phải được viết hôm nay.
 • The bill is to be paid without delay.
Hoá đơn này phải được thanh toán ngay không được chậm trễ.
 • Ta có thể sử dụng cấu trúc be + to - infinitive để yêu cầu
- You are not to drive too fast.
Bạn không được lái xe nhanh quá.
 
Sau chủ ngữ there, ta có thể dùng hoặc ỉà chu động hoặc bị động + to infinitive
 • There are some letters to write/to be written today.
Có vài lá thư phải viết ngày hôm nay.
 • There is a bill to pay/to be paid.

Có một hóa đơn phải thanh toán.

Bạn nên xem thêm: 
nhờ ai làm việc gì bằng tiếng anh  &&  It + passive verb + clause

Chúc bạn thành công !