Nói Yêu cầu ai làm gì bằng tiếng anh


Author : Hải Nguyên Created : 3/30/20, 4:59 AMTrong giao tiếp hằng ngày đôi khi chúng ta cần yêu cầu một ai đó làm việc gì đó. Trong lời yêu cầu, chúng ta cũng có thể sử dụng do you mind + Ving ? hoặc would you mind +Ving ?


Nói Yêu cầu ai làm gì bằng tiếng anh

A: Lời yêu cầu lịch sự
Chúng ta có thể sử dụng can hay couìd trong lời yêu cầu, khi chúng ta yêu cầu ai đó làm việc gì.
- Can you be quiet for a minute, please?
Bạn vui lòng yên lặng một phút được không?
 • Could you lend me fifty dollars until next Thursday?
Bạn có thế cho tôi vay 50 đô la đến thứ Năm tuần tới không?
Could thường mang nghĩa lịch sự hơn can.
Trong lời yêu cầu, chúng ta cũng có thể sử dụng do you mind + Ving ? hoặc would you mind +Ving ?
 • Would you mind driving me to the zoo? No, I can’t.
Xin vui lòng chở tôi đến sở thú? Không tôi không thê.
 • Would you mind making some tea?
Xin vui lòng pha trà?
- Do you mind waiting a moment? No, I can’t wait. Xin vui lòng đợi một lát nhé? Không, tôi không thế. Chúng ta cũng có thề dùng would you like to...?
- Would you like to bring me a cup of coffee? Yes, of course. Xin vui lòng cho tôi một cốc cà phê? Được, tất nhiên rồi.
Chúng ta không được sử dụng do you like ...? trong lời yêu cầu.

B. MỆNH LỆNH CÁCH
Đôi khi chúng ta có thê sử dụng dạng thức mệnh lệnh đế yêu cầu ai đó làm gì.
 • Hurry up or you will be late!
Nhanh lên nêu không bạn sẽ muộn đấy!
 • Bring another hat!
Mang cái mũ khác đến đây!
Chúng ta sư dụng cấu trúc phù định với “ don’t”
 • Don’t make so much noise!
Đừng tạo ra tiếng ồn quá thế.
Chúng ta có thể sử dụng câu mệnh lệnh khi chúng ta nói chuyện với những người bạn trong ngữ cảnh thân mật (không sang trọng). Nhưng chúng ta không sử dụng nó khi nói chuyện với người lạ hoặc trong tình huống trang trọng.
Thậm chí những người có quyền cũng thường xuyên tránh sử dụng thức mệnh lệnh khi ra lệnh. Thay vào đó, họ sử dụng I want...; to like you to..., you must... hoặc dạng câu yêu cầu lịch sự.
 • Manager: I want you to be at the meeting.
Bạn can đến cuộc họp.
 • Policeưian: You must wait until you see the green light.
Bạn phải đợi đên đèn xanh.

C: Yêu cầu việc gì
Chúng ta có thể sử dụng can I/we have...? could I/we have...? Khi chúng ta yêu cầu ai đó đưa cho chúng ta điều gi.
 • Can we have our key, please?
Xin vui lòng cho chúng tôi lấy chìa khóa ?
 • Could I have a cup of coffee, please?
Xin vui lòng cho tôi một tách cà phê?
Khi chúng ta yêu cầu một cái gì đó trong một cửa hàng hay một quán cà phê, chúng ta có thể đon giản yêu cầu cái mà bạn muốn, nhưng chúng ta phải nói please.
Chúng ta có thể sử dụng I’d like... or I’ll have ...
 • I’d like a sandwich, please.
Xỉn vui lỏng cho tôi một cái bánh sandwich.
 • I’ll have a coffee, please.
Cho tôi cà phê được không?

Bạn nên xem thêm: 
Cách sử dụng Should  &&  cách sử dụng Mustn't hay needn't

Chúc bạn thành công !