Quá khứ hoàn thành trong tiếng anh


Author : Hải Nguyên Created : 11/21/19, 7:41 AMQuá khứ hoàn thành được Chúng ta sử dụng thì Quá khứ hoàn thành để chỉ một sự việc đã xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ với You/We/They/He/She/It had seen Jane before.


Quá khứ hoàn thành trong tiếng anh

Quá khứ hoàn thành được Chúng ta sử dụng thì Quá khứ hoàn thành để chỉ một sự việc đã xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ với You/We/They/He/She/It had seen Jane before.
A: Câu khẳng định
Chủ ngữ Trợ Động từ Động từ Ví dụ
I had Phân từ hai You/We/They/He/She/It had seen Jane before. =
You ’ d/We ’ d/They ’ d/He ’ d/She ’ d/It ’ d seen Jane before.
You
We
They
He
She
It

B: Câu Phủ Định
Chủ ngữ Trợ động từ Động từ Ví dụ
I had not = hadn’t Phân từ hai 1/You/We/They/He/She/It hadn’t seen Jane before.
You
We
They
He
She
It

C: Câu Nghi Vấn
Trợ Động từ Chủ ngữ Động từ Ví dụ
Had I Phân từ hai Had you/we/they/he/she/it seen Jane before?
■=> Yes, you/we/they had.
!=> No, you/we/they hadn’t.
you
we
they
he
she
it
D: Cách Sử Dụng:
 
Quá khứ hoàn thành dùng để:
> Chúng ta sử dụng thì Quá khứ hoàn thành để chỉ một sự việc đã xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.
- Mike went to Peter’s home but he had gone out.
Mike đến nhà Peter nhưng anh ta đã ra ngoài.
-1 offered Mary to eat but she had already had lunch.
Tôi mời Mary đi ăn nhưng cô ẩy đã ăn trưa rồi.
- When I aưived the airport, the plane had taken off.
Khi tôi đên sân bay, máy bay đã cất cánh.

Bạn nên xem thêm: hiện tại hoàn thành tiếp diễn   &&&   Phương pháp học tiếng anh hữu ích

Chúc bạn thành công !