So sánh ví dụ sử dụng a/an và the


Author : Hải Nguyên Created : 1/19/20, 7:49 PMSo sánh ví dụ sử dụng a/an và the Chúng ta dùng the khi mà vật hay người mà chúng ta đề cập tới đã được xác định rõ ràng trong một ngữ cảnh cụ thể hoặc đã được biết.


So sánh ví dụ sử dụng a/an và the

A: So sánh ví dụ sau:
- Mai had a sandwich and a banana for lunch.
Mai đã dùng một cái bánh sandwich và một quả chuôi cho bữa trưa.
Mai nói “a sandwich”, “a banana” bởi vì đó là lần đầu tiên cô ấy nói tới chúng.
- “The sandwich wasn’t very good but the banana was delicious”. Mai said. Mai nói “the sandwich”, “the banana” vì Mai biết cô ay nói tới cái bánh nào và quả chuối nào - cái bánh và quả chuối mà cô ấy đã dùng trong bữa trưa.
B. Chúng ta dùng the khi chúng ta nghĩ về một vật hay một việc cụ thể. Hãy so sánh a/an và the.
- Lan sat down on a chair.
Lan ngồi xuống một cái ghế. (có thế là một trong nhiều chiếc ghế ở trong phòng).
Nhưng:
- Lan sat down on the chair nearest the window.
Lan ngồi xuống một cái ghế gần cửa sổ nhất (một cái ghế cụ thể).
  • Do you have a car?
Bạn có xe hơi không?
Nhưng:
-1 sold the car yesterday. (= my car)
Tôi bán xe này hôm qua. (- xe của tôi).
c. Chúng ta dùng the khi mà vật hay người mà chúng ta đề cập tới đã được xác định rõ ràng trong một ngữ cảnh cụ thể hoặc đã được biết.
  • Can you turn on the light, please?
Làm ơn bật giùm tôi cái đèn.
  • We saw the monkeys at the zoo.
Chủng tôi nhìn thây những con khỉ trong vườn thú.
-1 will go to the doctor because my throat is very sore.
Ngày mai tôi sẽ đi gặp bác sĩ vì cổ họng của tôi rất rát.
Chúng ta nói “once a week/three times a day/$3.5 a pound..
  • How often do you go to the cinema ? “About once a week.” Bạn có thương đi xem phim không? “Khoang tuần 1 lần ”.
  • How much is this dress? 23 dollar a pound.
Bao nhiêu tiên bộ đâm này? 23 đôla 1 pound.

Xem thêm: Sử dụng danh từ + danh từ  &&  Danh từ số ít và danh từ số nhiều 
Chúc bạn thành công !