Từ loại danh từ, tinh từ, động từ trong tiếng anh


Author : Hải Nguyên Created : 3/30/20, 4:50 AMTừ loại danh từ, tinh từ, động từ trong tiếng anh Động từ (verb): am, are, doing, participating Danh từ (noun): seminar, Hanoi Tower Building, Tính từ (adjective), Trạng từ (adverb)


Từ loại danh từ, tinh từ, động từ trong tiếng anh.

Trong tiêng Anh có 8 loại từ

Xét ví dụ sau:
A: What are you doing tomorrow morning?
A: Bạn sẽ làm gì vào sảng ngày mai?
B: I am participating in an international seminar in the Hanoi Tower Building so I’m quite busy.
B: Tôi sẽ tham gia một buối hội thào quốc tế tại toà nhà Hanoi Tower Building vì vậy tôi khá bận.
=> Ta thấy 8 loại từ đó là:
  • Động từ (verb): am, are, doing, participating
  • Danh từ (noun): seminar, Hanoi Tower Building
  • Tính từ (adjective): international, busy
  • Trạng từ (adverb): tomorrow morning, quite
         Giới từ (preposition): in
  • Từ xác định (determiner): an, the
  • Đại từ (pronoun): I, you
  • Liên từ (linking word): so
Một số từ có thể đảm nhiệm vai trò nhiều từ loại khác nhau tuỳ thuộc vào cách sử dụng chúng trong câu.
 

Ví dụ:
- How do you view the chance of success? Anh nghĩ gì vê cơ hội thành công?
1. View đóng vai trò làm động từ.
- The sun disappeared from view behind a cloud. Mặt trời khuất bóng sau đám mây.
o View đóng vai trò là một danh từ.
- He works harder than others.
Anh ta làm việc vất vả hơn nhiều người khác.
3 Work đóng vai trò là động từ.
- He has a lot of work to do.
Anh ta có nhiêu việc phải làm. o Work đóng vai trò là danh từ.


Chúc bạn thành công !